مهارت های فرزند پروری

افزایش توجه و تمرکز در کودکان با تمرین ها و بازی ها

افزایش توجه و تمرکز در کودکان
4.3/5 - (6 امتیاز)

آموزش نمونه هایی از تمرین ها و بازی ها برای افزایش توجه و تمرکز در کودکان

 • شمارش معکوس توسط کودکان و یا برعکس حرف زدن (مثل :این زنگ علوم داریم =داریم علوم زنگ این)
 • از کودک بخواهید جملات ناقص را به دلخواه خود کامل کند.مثال من دیروز. …
 • کلماتی را از متن درس تهیه کرده و از کودک بخواهید برای آن ها تشدید و یا سرکش و …بگذارد.
 • متنی را تهیه کرده و نقطه های کلمات آن را بردارید و از کودک بخواهید نقطه ها را بگذارد .
 • -از کودک بخواهید جملات در هم ریخته را مرتب کند.
 • از کودک بخواهید کلماتی را که بیان می کنید بعد از شما تکرار کند .مثال :خانه- میز- لباس (مثال ۶ :عددی ) عدد برسانید (جهت تقویت دقت و حافظه ۷ کلمه یا به ۷ )سپس کلمات را کم کم به ،۸،۹ . »ب« از او بخواهید به صداهای اول و یا آخر کلمات دقت کرده و با آن کلمه بسازد .مثال :آب صدای آخر .
 • جمله برای آن بنویسد ۳ کلماتی را به کودک بدهید و از او بخواهید حداقل کلماتی را که معمولاً به دلیل بی دقتی و عدم توجه، اشتباه می نویسد و در مورد آن کلمات مشکل دارد.
 • روی کارت هایی به ابعاد پنج درهفت سانتی متر بنویسید .به صورتی که یک حرف، نقطه یا دندانه و سرکش آن جا افتاده باشد.
 • کارت ها را به کودک نشان دهید و از او بخواهید که به آن کلمه نگاه کند و درست آن را بنویسید.
 • خط رونویسی کنید و به صورت عمدی برخی از ۵ تا۴ از روی بخشی از کتاب های درسی کودکان، حدود اشکالات مربوط به بی توجهی، مانند جا انداختن نقطه، جا انداختن سرکش، کم یا زیاد گذاشتن دندانه ها و …را در متن قرار دهید.
 • از کودک بخواهید زیر اشتباهات خط بکشد و نوشته ی شما را تصحیح کند.
 • از کودک بخواهید جملات در هم ریخته را مرتب کند. از کودک بخواهید بخشی از یک متن را برای شما رونویسی کند.
 • چند جمله روی تابلو نوشته و یک کلمه ی اضافی هم در آن بنویسید و از او بخواهید که کلمه ی اضافی را پیدا کند؛ مانند :زنگ بعد روز ریاضی داریم؛ کلمه ی اضافی (روز )است.
 • از او بخواهید مطالب یا داستان تعریف شده را بازگو کرده و خلاصه نویسی کند.

بعد از انجام تمرین های کلی فوق از کودک بخواهید تمرین های جزئی تر زیر را انجام دهد.

هفت کلمه بسازد که با شـ شروع شود.

با نقطه چینها را با حرف مناسب پر کند تا نام چند غذا شود.

………ش نـ ……مرو ………باب ……….وپ

در هر ردیف حرفها را از چپ به راست مرتب کند تا یک جمله درست شود.سپس جمله ها را بنویسد.

ت سـ ا م ر گ د یـ شـ ر و خـ د و بـ ا بـ یـ ز ن ا مـ سـ آ د ر ا د ه ر جـ نـ پـ ن ا مـ تـ خـ ا سـ ت ا ی لـ عـ م ر د ا ر بـ م سـ ا م د یـ د و یـ شـ و خـ ی لـ گ

۱۰ خوراکی بنویسید که فقط ۳ حرف داشته باشد.

نام ۳ میوه را بنویسد۲ نقطه داشته باشد.

۴ -۶ کلمه بنویسد که با »رو« شروع وفقط ۵ حرف داشته باشد.


نمونه تمرین های قلم کاغذی و بازی هایی برای افزایش توجه و تمرکز در کودکان دبستانی

از کودک بپرسید کدام یک از کلمه های زیر را اگر از آخر به اول بنویسید، یک عدد درست میشود؟ ۱٫موز، سحر، جیب، دامن ۲٫مادر، غایب، ایرج، زود، هفت ۳- فانوس، روزنامه، شاپرک ۴- ستاره، وزیر، زیاد، نخ ۵ – مبارک، یحیی، زندان

نام ۱۵ حیوان را بنویسد که نقطه نداشته باشد.

نام ۴ عضو از بدن را بنویسید ۲ حرف داشته باشد.

نام ۵ حیوان را بنویسد که فقط ۲ نقطه داشته باشد.

در جاهای خالی حرف مناسب بگذارد تا نام اعضای بدن درست شود؟

……برو ………وش ………..و د …..ت ……..کم …….انو

در هر کلمه ای روی یکی از حرف ها یک یا چند نقطه بگذارد و کلمه ی جدید بسازد.

مرد رار مور رور سام

در هر ردیف حرفها را از شماره ی ۱تا ۵ مرتب کند تا یک کلمه درست شود؟

ن ا آ سـ مـ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ لـ ا د گ ن ۲ ۴ ۳ ۱ ۵

پـ ا و چـ ن ۳ ۴ ۲ ۱ ۵

۱۰ کلمه بنویسد که اول آن سر داشته باشند.

در هر ردیف حرفهای دوم کلمه را کنار هم بگذارد تا یک کلمه درست شود.

۱- مدرسه، روستا، رسم، ستاره

۲- آمریکا، ریز، آزار

۳ – تکلیف، کف، اشک

۴ – مسافر، آرد، مداد

۵ – آدرس، مراد، فیل، راکت


۱۰ کلمه بنویسد که اول آن پا باشد.

از ترکیب ۵ حرف از حرفهای زیر یک میوه درست کند. و مـ ژ ا ک نـ ز ر ت .

به کلمه ی (راه) یک عدد اضافه کند تا نام مکانی در خیابان شود.

ایکی از حرفهای ساکت را تغییر دهید تا نام یک لباس شود.

از بین واژگان زیر، واژگانی را که در مربع های رنگی نوشته شده اند، به خاطر بسپارد و بنویسد.

افزایش توجه و تمرکز در کودکان
افزایش توجه و تمرکز در کودکان

عدد ۹ را به ترتیب در اعداد ۰ تا ۱۰ ضرب کند و پاسخ را در هر مرحله بنویسد.

سه تا سه تا از عدد ۱۵۰ کم کند و تا بیست بار ادامه دهد.

از عدد اشیاء را از حفظ مقایسه کند :

فرق مگس و پروانه را بگو؟

 • فرق چوب و شیشه چیست؟
 • – فرق کاغذ و مقوا چیست؟
 • – فرق میز و صندلی چیست؟
 • – فرق کبوتر با ماهی چیست؟
 • جملهای را بخوانید بعد تکرار کند: شب تاریک است. حسن یک دستمال دارد. اسم او شهرام است، سگ باوفا است. برف میبارد، سیامک درس میخواند.
 • اعداد را بعد از گفتن تکرار کند: ۷ – ۱– ۴ – ۳ ۸– ۵ – ۳ – ۶ – ۶ ۹ – ۳ – ۲ – ۴ – ۸ تصاویری را که نشان دهنده مجموعه ای باشند به کودک نشان داده و از او بخواهید اجزاء آنها را نام ببرد و نشان دهد( .تصاویر باید برای کودک آشنا باشند )به عنوان مثال تصویر یک اتوبوس را نشان داده و از او بخواهید اجزاء آن در، صندلی، چرخ و )…را تشخیص دهد، یا تصویر یک کلاس را به او نشان دهید و از او بخواهید آنچه را که در ٬ (فرمان کلاس میبیند، نشان دهد.

بازی های مفید در افزایش دقت و تمرکز در کودکان دبستانی

 • فرق چوب و شیشه چیست؟
 • فرق کاغذ و مقوا چیست؟
 • فرق میز و صندلی چیست؟
 • فرق کبوتر با ماهی چیست؟
 • جملهای را بخوانید بعد تکرار کند: شب تاریک است. حسن یک دستمال دارد. اسم او شهرام است، سگ باوفا است. برف میبارد، سیامک درس میخواند.
 • اعداد را بعد از گفتن تکرار کند: ۷ – ۱– ۴ – ۳ ۸– ۵ – ۳ – ۶ – ۶ ۹ – ۳ – ۲ – ۴ – ۸
 • تصاویری را که نشاندهنده مجموعهای باشند به کودک نشان داده و از او بخواهید اجزاء آنها را نام ببرد و نشان دهد( .تصاویر باید برای کودک آشنا باشند )به عنوان مثال تصویر یک اتوبوس را نشان داده و از او بخواهید اجزاء آن در، صندلی، چرخ و )…را تشخیص دهد،
 • یا تصویر یک کلاس را به او نشان دهید و از او بخواهید آنچه را که در ٬ (فرمان کلاس میبیند، نشان دهد.
 • انواع مختلف پازل را در اختیار کودک قرار داده، از او بخواهید اجزاء پازل را در کنار هم قرار دهد و به یک تصویر منطقی و مورد نظر برسد.

نمونه پازل و بازی های افزایش دقت و تمرکز در کودکان دبستانی

 

از او بخواهید گنجشک های روی درخت را پیدا کرده، رنگ بزند.

افزایش توجه و تمرکز در کودکان
افزایش توجه و تمرکز در کودکان

کارت هایی که شامل یک موضوع میباشد را به ترتیب در کنار هم چیده و برای کودک توضیح دهید و پس از چند بار تکرار و اطمینان از یادگیری وی، ترتیب کارتها را بر هم زده و از کودک بخواهید آنها را به ترتیب چیده و درباره آن ها توضیح دهد .اگر کودک قدرت کلامی ندارد با استفاده از نشان دادن و چیدن کارتها به ترتیب منطقی، یادگیری خود را در این زمینه اطلاع دهد.

افزایش توجه و تمرکز در کودکان

تعدادی تصویر اشیاء مختلف را روی یک برگ کاغذ رسم کرده، از کودک بخواهید دور اشیاء مشابه را خط
بکشد.

افزایش توجه و تمرکز در کودکان
 • تعدادی اشکال هندسی (مکعب، مکعب مستطیل، مخروط، استوانه )از هر کدام چند عدد، در اختیار کودک قرار داده، از او بخواهید براساس تناسب شکل یا اندازه، آنها را جدا کند.
 • تعدادی اشکال هندسی با رنگهای مختلف ۵عدد کارت دایره شکل، ۵عدد کارت مربع شکل، ۵ عدد کارت مثلث شکل، به رنگهای آبی، قرمز، زرد، سبز، سفید )را در اختیار کودک قرار داده و از او بخواهید آنها را براساس رنگ بدون توجه به شکل آنها جدا نماید (رنگهای قرمز، آبی، زرد، سبز، سفید.)

بر روی کاغذ این اشکال را ترسیم نموده، از کودک بخواهید رنگهای مشابه را به یکدیگر وصل نماید و یا در یک خط بسته قرار دهد.

افزایش توجه و تمرکز در کودکان

تعدادی از اشیا در اندازه های بزرگ و کوچک، در اختیار کودک قرار داده و از او بخواهید، آنها را براساس بزرگی و کوچکی جدا کند.مثل تصویر کیف ها

افزایش توجه و تمرکز در کودکان
افزایش توجه و تمرکز در کودکان

یک الگوی رنگی درمقابل کودک قراردهید وازاوبخواهید، مهره ها را به همان ترتیبی که در الگو میبیند، نخ کند.

تمرین های فوق نمونه هایی از تمرین های فصل پنجم کتاب بیش فعالی و اختلال کمبود توجه و تمرکز نوشته اعظم شکیب نیا و نسرین السادات معصوم زاده نشر سرافراز می باشد. برای تهیه کتاب می توانید به انتشارات رشد مراجعه فرمایید. در کلینیک روانشناسی نوین، تشخیص و درمان اختلالات روانشناسی را در بالاترین سطح ارائه می دهد. در مرکز روانشناسی نوین پس از تشخیص دقیق اکر فردی نیاز به دارو داشته باشد با انجام نوروفیدبک و توانبخشی شناختی و بازی درمانی می توان مشکل را حل کرد.در صورت نیاز تیم رواندرمانی، توانبخشی و مشاوران وارد عمل شده و با رویکردی چندجانبه مشکل مراجع حل می شود.

اعظم شکیب نیا روانشناس کودک مشاوره نوین و نویسنده کتاب بیش فعالی و اختلال کمبود توجه

نمونه تمرین هایی برای افزایش دقت و تمرکز کودکان در سن دبستان و کاربرد آن از سن ۶ سال به بالا روزانه نیم ساعت زمان بگذارید و تغییرات را در بعد ازچند جلسه مشاهده کنید.

 

مطالب مرتبط

2 نظر در “افزایش توجه و تمرکز در کودکان با تمرین ها و بازی ها

 1. عزیزی گفت:

  سلام وقت بخیر
  تمرینات بسیار عالی و کاربردی می باشد. خیلی خوشحالم از این همه تخصص و وقتی که گذاشتید.
  عزیزی درمانگر اختلال یادگیری

  1. سارا اکبری گفت:

   سلام وقت شما هم بخیر
   خیلی ممنون از لطف و همراهی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *