تست اختلال بی‌ توجهی یا پیش فعالی

به تست بیش فعالی خودتان خوش‌آمدید

1-ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﻲ ﺩﻗﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

2-ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.

3-ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﻣﺎ ﮔﻮﺵ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.

4-ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ )ﻋﺪﻡ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﺠﺒﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ

6-ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺫﻫﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

7-ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺶ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ، ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎ، ﻣﺪﺍﺩ، ﻛﺘﺎﺏ

8-ﺻﺪﺍ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺮﻙ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

9-ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

10 ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﻭﻝ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ.

11 ﻳﻜﺪﻓﻌﻪ ﺳﺮ ﻛﻼﺱ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺻﻨﺪﻟﻲ )ﻧﻴﻤﻜﺖ( ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

12 ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ، ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻲ ﺩﻭﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ.

13 ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

14 ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

15 ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺣﺮﻑ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ.

16 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ (ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ) ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

17 ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

. 18 ﺣﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

19 ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

20 ﺳﺮﻳﻊ ﺍﺯ ﻛﻮﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ.

21 ﻋﻤﺪﺍً ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

22 ﻋﻤﺪﺍً ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

23 ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻳﺎ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ.

24 ﺣﺴﺎﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﻧﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

25 ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ.

26 ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻭﺩ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

27 ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺫﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

28 ﺟﻨﮓ ﻭ ﺩﻋﻮﺍ (ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ) ﺭﺍﻩ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.

41 ﺗﺮﺳﻮ، ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻳﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

42 ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻨﺪ، ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ.

43 ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻲ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

44 ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ؛ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

45 ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻃﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺷﻜﺎﻳﺖ میکنید (کسی مرا دوست ندارد)

46 ﻏﻤﮕﻴﻦ، ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻳﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

47 ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

تست اختلال بی‌ توجهی یا پیش فعالی

آیا می‌دانید که تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی چیست؟ بیش فعالی جزو یکی از اختلالات روانی بسیار شایع در کودکان بوده که ممکن است این مشکل تا بزرگسالی نیز ادامه پیدا کند.

تشخیص و افزایش توجه و تمرکز همواره ممکن است یک موضوع دشوار و چالش برانگیز باشد؛ چراکه علائم و نشانه‌های این بیماری تا حدودی مانند رفتارهای عادی کودکان است.

علاوه بر این مورد، در این بیماری افراد نمی‌توانند دقت و تمرکز مناسبی روی یک موضوع داشته باشند.

یکی از راه‌های تشخیص این بیماری تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی است، اما آیا می‌دانید که این تست چگونه است؟

تفسیر پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی

شدت علائم و نشانه‌های اختلال بی توجهی یا بیش فعالی بر اساس یک مقایس ۴ درجه‌ای طبقه‌بندی می‌شود.

هر یک از سوالات پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی بر اساس دسته‌بندی زیر دارای یک امیتاز است:

 • اصلا: صفر امتیاز
 • فقط کمی: یک امتیاز
 • تقریبا زیاد: دو امتیاز
 • خیلی زیاد: سه امتیاز

پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی دارای بخش‌های مختلفی است که هر یک از بخش‌های آن نشانه‌های خاصی از ADHD را بررسی می‌کند.

بازه سوالات هر علائم و امتیازات مرتبط با آن به صورت زیر است:

 • سوالات ۱ تا ۹: علائم بی توجهی و بی‌دقتی
 • نمره بین ۱۳ تا ۲۶: شدت علائم از نظر بالینی نگران‌کننده نیستند.
 • ۱۳-۱۷: علائم خفیف
 • ۱۸-۲۲: علائم متوسط
 • ۲۳-۲۶: علائم شدید
 • سوالات ۱۰ تا ۱۸: علائم پیش فعالی و تکانشگری
 • نمره بین ۱۳ تا ۲۶: شدت علائم از نظر بالینی نگران‌کننده نیستند.
 • ۱۳-۱۷: علائم خفیف
 • ۱۸-۲۲: علائم متوسط
 • ۲۳-۲۶: علائم شدید
 • سوالات ۱۹ تا ۲۶: علائم نافرمانی و تضاد
 • نمره بین ۸ تا ۲۴: شدت علائم از نظر بالینی نگران‌کننده نیستند.
 • ۸-۱۳: علائم خفیف
 • ۱۴-۱۸: علائم متوسط
 • ۱۹-۲۴: علائم شدید

آشنایی تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی

تشخیص زود هنگام اختلال بی توجهی یا بیش فعالی اهمیت بسیار زیادی دارد و موجب افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به این بیماری خواهد شد.

یکی از راه‌های تشخیص بیش فعالی انجام پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی است، این پرسشنامه ۱۸ سوال مختلف دارد و هدف از انجام این تست بررسی علائم مرتبط با تحریک پذیری، پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، مسائل رفتاری، بیش فعالی و توانایی توجه و تمرکز است.

انجام آزمون اختلال بی توجهی یا بیش فعالی در واقع یک روش بسیار موثر و تاثیر گذار جهت شناخت نقص توجه و بیش فعالی است.

اگر شما نیز جزو افرادی هستید که در کودکی خود با این مشکل مواجه بوده‌اید و در حال حاضر نیز علائم آن را احساس می‌کنید، ما انجام تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

در نظر داشته باشید که انجام این تست در واقع اولین گام تشخیص این بیماری است و شما برای اینکه بتوانید این مشکل را به صورت کامل تشخیص دهید، به ارزیابی و مصاحبه تخصصی توسط روانپزشک و روانشناس نیاز خواهید داشت.

بنابراین بهتر است که آزمون اختلال بی توجهی یا بیش فعالی را یک روش جایگزین برای ارزیابی‌های تخصصی ندانید.

مشخصات آزمون اختلال بی توجهی یا بیش فعالی

برای تشخیص و شناسایی اختلال بی توجهی یا بیش فعالی و یا همانADHD هیچ گونه آزمایشی وجود ندارد، بلکه برای تشخیص این بیماری از تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی و حدودا دو مصاحبه تخصصی با یک فرد متخصص انجام می‌شود.

راهنمای ارزیابی و آماری اختلالات روانی، سه نوع مختلف ADHD را مشخص می‌کند که عبارتند از:

 • آمیخته
 • عمدتاً از نوع بیش فعال- تکانشی
 • عمدتاً از نوع بی توجهی

طی انجام پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی، افراد بزرگسال باید حدود ۵ مورد از نشانه‌ها و علائم مربوط به یک نوع به خصوص را برای حداقل ۶ ماده نشان دهند.

بزرگسالان مبتلا به ADHD آمیخته باید حداقل ۵ علامت از هر یک از دیگر انواع را نشان دهند. علاوه بر این موضوع، این علائم معمولا باید پیش از سن ۱۲ سالگی در افراد وجود داشته باشند.

تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی (ADHD) رایگان

علائم رایج بیش فعالی در افراد به طور معمول با سر به هوا بودن، شلختگی، شیطنت، شلوغ بودن، بی‌حواسی، رویا پردازی، انرژی بالا و… اشتباه گرفته می‌شود.

چنین رفتارهایی حتی ممکن است تا بزرگسالی نیز با افراد باقی بماند و موجب اختلالات بعدی مانند اعتماد به نفس پایین شود. یکی از بهترین راه‌های تشخیص بیش فعالی و نقص توجهی، انجام تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی رایگان است.

انجام این تست به شما کمک می‌کند تا بتوانید گامی موثر برای شناخت و در نهایت درمان بیش فعالی بردارید. در واقع این تست مناسب نوجوانان بوده و برای آن‌ها طراحی شده است،

با این حال اگر شما والد هستید نیز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد؛ چراکه می‌توانید پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی را انجام دهید تا بتوانید اختلال بی توجهی یا بیش فعالی را در خود تشخیص دهید.

در نظر داشته باشید که نتیجه این تست برای افراد با گروه‌های سنی مختلف متفاوت است.

به عنوان مثال نتایج آزمون اختلال بی توجهی یا بیش فعالی برای یک فرد ۱۴ و ۱۸ساله تا حدودی متغیر است. برای اینکه بتوانید نتایج دقیقی از این تست به دست بیاورید، باید گزینه‌های داده شده را با دقت و توجه بالا بخوانید.

برای پاسخ دادن دقیق به تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی ابتدا باید رفتارهای خود و یا کودکتان را در طول یک ماه اخیر در نظر بگیرید و بر اساس رفتارهای خود به گزینه‌ها پاسخ بله و یا خیر دهید.

نیازی نیست که برای جواب دادن به سوالات داده شده زیاد فکر کنید؛ چراکه ممکن است در این صورت نتوانید گزینه مناسبی را انتخاب کنید. پس از خواندن سوالات باید اولین گزینه‌ای را که به ذهنتان می‌رسد را فورا انتخاب کرده و درنگ نکنید.

در نظر داشته باشید که آزمون اختلال بی توجهی یا بیش فعالی روش مناسبی برای تشخیص دقیق و قطعی نقص توجه و بیش فعالی نیست و اگر جواب این تست مثبت باشد، پس حتما برای تشخیص تخصصی‌تر باید به یک روانشناس مراجعه کنید.

ممکن است که از خود بپرسد چگونه می‌توانیم تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی را به صورت رایگان انجام دهیم؟ لازم به ذکر است امروزه به راحتی و با مراجعه به وب سایت‌های ارزیابی بیش فعالی می‌توانید به تشخیص این بیماری بپردازید.

مزایای پرسش نامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی

شاید از خود بپرسید انجام تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی (ADHD) چه مزایایی دارد و یا اینکه چرا اصلا باید این تست را انجام دهیم؟

قبل از هر چیزی لازم است تا توجه داشته باشید که اختلال بی توجهی یک از رایج‌ترین مشکلات در میان کودکان و نوجوانان به شمار می‌آید که سالانه تعداد زیادی از نوجوانان و کودکان به این مشکل دچار می‌شوند.

این بیماری تاثیر بسیار عمیقی روی زندگی افراد دارد و دارای علائم تحولی نامناسبی است؛ بنابراین این بیماری می‌تواند زندگی افراد را با مشکل مواجه کند و زندگی سالم و با نشاط را از آن‌ها بگیرد، اما جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

چراکه این بیماری کاملا قابل درمان است و در صورت تشخیص می‌توانید به راحتی آن را توسط یک متخصص و یا روان‌پزشک درمان کنید؛ بنابراین انجام تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی همواره مزایای متعددی برای افراد بیمار خواهد داشت.

یکی از مزایای انجام آزمون اختلال بی توجهی یا بیش فعالی این است که شما می‌توانید به راحتی این بیماری را تشخیص دهید و در صورت مثبت بودن پاسخ پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی فورا به انجام روش‌های درمانی و تخصصی بپردازید و در نهایت سلامت و کیفیت زندگی خود را بهبود دهید.

علاوه بر این مورد، انجام این تست به زمان نسبتا زیادی وجود ندارد، یعنی اینکه نیازی نیست شما وقت زیادی را بابت انجام آزمون اختلال بی توجهی یا بیش فعالی صرف کنید.

شما می‌توانید در کمتر از ۱۰ دقیقه به سوالات این تست پاسخ داده و در نهایت این بیماری را تشخیص دهید. جدا از این مورد، تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی بسیار راحت و آسان است،

یعنی شما می‌توانید به راحتی و تنها با کمی تمرکز و خواندن سوالات ذکر شده، جواب صحیح را انتخاب کنید.

علاوه بر تمامی موارد گفته شده، آزمون بی توجهی یا بیش فعالی نسخه رایگان نیز دارد و شما می‌توانید بدون صرف هیچ گونه هزینه‌ای به تشخیص بیش فعالی در خود و یا فرزندتان بپردازید.

ارزیابی تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی

عده‌ای از افراد تنها در بزرگسالی متوجه می‌شوند که دارای مشکل اختلال بی توجهی یا بیش فعالی هستند اما برخی از افراد نیز پس از انجام پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی خود متوجه این بیماری می‌شوند.

علاوه بر این مورد، علائم و نشانه‌ها نیز در زندگی عده‌ای دیگر از افراد ظاهر شده و زندگی آن‌ها را دچار تداخل می‌کنند و همین موضوع موجب می‌شود تا آن‌ها به دنبال کمک بگردند.

اگر نشانه‌های و علائم ADHD را در خود مشاهده کردید، باید فورا برای ارزیابی این مشکل به یک متخصص روان مراجعه کنید.

در نظر داشته باشید اگر بدانید که تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی چگونه بوده و چه چیزی در انتظار شما است، هیچ گاه از روند انجام این تست نگرانی و یا ترس نخواهید داشت.

اغلب افراد برای انجام آزمون اختلال بی توجهی یا بیش فعالی ابتدا از فرد بیمار درخواست می‌کنند تا پرسشنامه مربوطه را با دقت مطالعه کنند و به سوالات آن پاسخ دهند.

ممکن است که پزشک در انجام پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی از شما بخواهد نام یکی از افرادی را که در برخی از ارزیابی‌ها با شما همراه بوده است را بگویید.

برای اینکه پی ببرید آیا به ADHD هستید و یا خیر، باید انتظار داشته باشید که متخصص ارزیابی یکی از موارد زیر را انجام دهید:

 • تست‌های ADHD، مانند تست‌های توجه و یا چک لیست علائم را انجام دهد.
 • در مورد علائم و نشانه‌های شما و وضعیتتان با اعضای خانواده یا یکی از نزدیکانتان صحبت کند.
 • برای رد سایر علل پزشکی علائم، یک آزمایش برایتان درخواست کند.
 • در مورد نشانه‌ها، از جمله مدت زمانی که باعث آزار شما شده‌اند و هر مشکلی که در گذشته به وجود آورده‌اند، از شما سوال کند.

نمره‌گذاری تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی

همان طور که بیان کردیم، یکی از راه‌های تشخیص بیش فعالی و اختلال بی توجهی انجام تست‌های مرتبط در این زمینه است. پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی یکی از اصلی‌ترین تست‌های تشخیص این بیماری است.

آزمون اختلال بی توجهی یا بیش فعالی دارای چندیدن سوال مختلف است که این سوالات در زمینه‌های مختلف بیماری بیش فعالی هستند و هر یک از سوالات پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی به موضوعات مختلفی در خصوص بیماری اختلال بی توجهی اختصاص داده شده‌اند.

در نظر داشته باشید تشخیص اختلال بی توجهی یا بیش فعالی بر اساس نمرات و امتیازاتی که در این تست کسب می‌کنید، انجام می‌شود. هر یک از سوالاتی که در پرسشنامه اختلال بی توجهی یا بیش فعالی مطرح می‌شوند، دارای نمرات مختلفی هستند و به طور معمول برای هر سوال یک نمره حداقل و یک نمره حداکثر در نظر گرفته می‌شوند.

اینکه شما به بیماری اختلال بی توجهی یا بیش فعالی مبتلا هستید و یا خیر، به امتیازات و نمراتی که از این تست به دست می‌آورید بستگی دارد. حال در رابطه با چگونگی نمرات تست اختلال بی‌ توجهی یا بیش فعالی نمی‌توان اطلاعات چندان زیادی را ارائه داد.

زیرا سطح نمره شما به این موضوع که تعداد سوالات پرسشنامه شما چقدر است، چند سال سن دارید، چه میزان درجه‌ای را از سوال مربوطه به دست آورده‌اید و… بستگی دارد.

اگر در انجام آزمون اختلال بی توجهی یا بیش فعالی نتیجه مطلوبی به دست نیاورید، باید روش‌های درمانی را در پیش بگیرید تا بتوانید از این بیماری رهایی پیدا کنید.

سخن نهایی

از رایج‌ترین انواع بیماری‌ها در میان کودکان و نوجوانان می‌توان به بیماری اختلال بی توجهی یا بیش فعالی اشاره کرد. این بیماری اغلب در سنین پایین رخ می‌دهد و در صورت‌عدم درمان حتی ممکن است تا بزرگسالی نیز با افراد همراه باشد.

در نظر داشته باشید که این بیماری قابل درمان است و اگر بتوانید آن را تشخیص دهید، می‌توانید به روند قبلی زندگی خود برگردید و در آرامش زندگی کنید. یکی از راه‌های تشخیص این بیماری انجام تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی است.

شاید شما ندانید که این تست چیست و چه کاربردی دارد؛ بنابراین ما سعی کردیم تا مطالبی را در این زمینه ارائه دهیم. امیدواریم که برای شما مفید بوده باشد.

سوالات متداول

۱. تست اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی چیست؟

آزمون اختلال بی ‌توجهی یا بیش فعالی یکی از رایج‌ترین تست‌های تشخیص بیش فعالی و اختلال بی توجهی است که به عنوان گامی موثر برای شناخت این بیماری شناخته می‌شود.

۲. برای انجام تست اختلال بی توجهی یا بیش فعالی چقدر زمان لازم داریم؟

انجام این تست بسیار راحت و آسان است و شما در ۵ الی ۱۰ دقیقه می‌توانید به انجام آن بپردازید.

۳. آیا تنها انجام تست اختلال بی توجهی یا بیش فعالی برای تشخیص این بیماری کافی است؟

خیر؛ شما برای اینکه بتوانید وضعیت خود را به صورت دقیق بررسی کنید، باید متخصص بهداشت و روان مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

من با این قوانین موافقم.