مشاوره قبل از ازدواج, مطالب

مشاوره قبل از ازدواج و آموزش مهارت های پیش از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج
Rate this post

ازدواج ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت زﻧﺪﮔﻲاست . اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ باید زﻣﺎﻧﻲ گرفته شود که اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ کافی باشد. آموزش دیدن و داشتن مهارت های کافی پیش از ازدواج ، میتواند کمک بسیاری در تصمیم گیری های آینده کند پس همه ما قبل از ازدواج نیاز به یک مشاوره ازدواج خوب داریم.

چرا مشاوره قبل از ازدواج؟

چرا مشاوره قبل از ازدواج؟

مشاوره قبل از ازدواج چه مزایایی دارد؟

ﺧـﺎﻧﻮاده ﻳﻜـﻲ از ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ازدواج آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ازدواج از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻬـﺎد ﻣﻬـﻢ اﺳﺖ، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑسیارزیادی برخوردار است.

ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻛﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه اﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻳـﻢ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﺧﺎﻧﻮاده آینده ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ازدواج ﻫﻤﻪ اﻣﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺧﺸﺖ اول و ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎئل در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده، ازدواج و مسائل ﭘﻴﺮاﻣــﻮن آن اﺳـت ازدواج ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻓـﺮد اﺳـﺖ .

ضرورت مشاوره قبل از ازدواج

ضرورت مشاوره قبل از ازدواج

ضرورت مشاوره قبل از ازدواج

ازدواج ﻣﻮﻓﻖ اساس و ﭘﺎﻳﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﻳﺠـﺎد ﺧـﺎﻧﻮادهای ﺷـﺎد و ﻣـﺴﺘﺤﻜﻢ اﺳـﺖ وﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰی در ﺟﻬﺎن ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻧـﺪﮔﻲ اﻧـﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺷـﺎداب ﺗـﺮ و ﺑﻬﺘـﺮ ﻛﻨـﺪ ﻣﮕـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ازدواﺟﻬﺎی ﻣﻮﻓﻖ ، ﺣﺘﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دارد ازدواج در زﻣﺮه ی ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ رواﺑـﻂ انسانی است.

یکی از مهمترین برنامه های زندگی یک فرد ازدواج اوﺳﺖ.

اهمونطور که اشاره کردیم ازدواج ﺧـﺸﺖ ﺑﻨـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺘﺮ و آسیب ﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮی روﺑﺮو ﺑﺎﺷـﻴﻢ ﻧﻴـﺎز ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣـﺮ ازدواج ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻨـﻴﻢ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ازدواج ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ. ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ آﻣﻮزش است.

مراحل ازدواج:

۱- آشنایی
۲ -نامزدی
۳- عقد

نشانه هایی که عملا داشتن نیت ازدواج را در آشنایی نشان می دهد:

۱-فردی که قصد ازدواج دارد،دراین دوره تقاضای ارتباط جنسی نمی کند.
۲-ارتباطش را از خانواده مخفی نمی کند.
۳-زمان آشنایی رابیش از اندازه طولانی نمی کند.
۴-سعی دربدست آوردن اطلاعات داردوتنها به تبادل احساسات بسنده
نمی کند.

مهمترین شیوه های آشنایی:

۱-محیط زندگی
۲-میهمانی ها ومراسم
۳-معرفی توسط دیگران
۴-محیط مجازی
۵-مراکز همسریابی
۶-آشنایی اتفاقی جذابیت

عناصر محرک در آشنایی

منابع جذابیت
جذابیت ظاهری
جذابیت شخصیتی
شباهتهای طرفین
تضادها وتفاوتهای طرفین

فواید آشنایی

۱-باعث می شود تا گستره ی تفاوتها را مشاهده کنیم.
۲-به فرد کمک میکند تا خودرا بهتر بشناسد.
۳-می فهمیم از چه اموری خوش مان می آید و از چه اموری بدمان می آید.
۴-به ما در یادگیری مهارتهای ارتباطی کمک می کند.

اشتباه هایی در فرآیند آشنایی

۱- سوالات کافی نمی پرسند.
۲- نشانه های هشدار دهنده را نادیده می گیرند.
۳- عجولانه و زود هنگام سازش می کنند.
۴- تسلیم نیازجنسی می شوند.
۵- تسلیم زرق و برق های مادی وظاهری می شوند.
۶- تعهد را مقدم بر تفاهم می دانند.
۷- تردیدهای خود را نادیده می گیرند.
۸- تفاهم را بر علاقه مقدم می دانند.
۹- باور به اینکه او را تغییر خواهیم داد.
۱۰- باور به اینکه پس از ازدواج مشکلات کم می شود

موضوعات گفتگوی قبل از ازدواج که باید در مورد آن صحبت شود

۱- سرگرمی ها وعلایق چه سرگرمی هایی را دوست داری
۲- باورهاوارزشهای دینی چقدر مذهبی هستند آیا هر دو تقریبا در یک سطح هستیم یا نه
۳- باورها واصول اخلاقی چقدر به اصول اخلاقی پایبند هست
۳- دوستان چقدر معاشرت دارند و عمده دوستانش چطور هستند
۴- اهداف،رشدوپیشرفت شخصی
۶- خویشاوندان
۷- رابطه ی صمیمانه باهمسر
۸- رابطه باخانواده خود
۹- رابطه با خانواده همسر
۱۰- حل اختلاف
۱۱- پول ومسایل مالی
۱۲- خواسته ها وتوقعات
۱۳ -رویارویی با هیجان
۱۴- وظایف زن ومرد درخانواده
۱۵- فرزند وتربیت آیا فرزندی میخواهد آیا در تربیت آن دخیل خواهد شد
۱۶- موضوعات جنسی

ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ. پول ﻓﺮد ثروت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻓﺮد ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ فرد ﺷﻐﻞ او ﺷﻬﺮت او زﻳﺒﺎﻳﻲ او ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲکنیم که این عوامل در انتخابهای ما تاثیری ندارند اما در واقیعیت چنین چیزی کمتر دیده می شود و ما تحت تاثیر قرار میگیریم.

زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ازدو ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮای ازئواح پیدا ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻓﺮدی را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ:
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎ باشد.
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از او ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ باشید .
ااز این که ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ او ﺷﻮﻳﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشید .
او را ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ، ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮی بپذیرید.

منبع: مشاوره پیش از ازدواج مهدی میر محمد صادقی و دکتر شهربانو قهاری

برای دریافت مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید .

جهت شرکت در مشاوره تخصصی و حضوری به مرکز مشاوره نوین مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *