تست کانرز بیش فعالی (ADHD)

به تست کانرز خودتان خوش‌آمدید

1-ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﻲ ﺩﻗﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

2-ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.

3-ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﻣﺎ ﮔﻮﺵ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.

4-ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ )ﻋﺪﻡ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﺠﺒﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ

6-ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺫﻫﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

7-ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺶ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ، ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎ، ﻣﺪﺍﺩ، ﻛﺘﺎﺏ

8-ﺻﺪﺍ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺮﻙ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

9-ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

10 ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﻭﻝ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ.

11 ﻳﻜﺪﻓﻌﻪ ﺳﺮ ﻛﻼﺱ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺻﻨﺪﻟﻲ )ﻧﻴﻤﻜﺖ( ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

12 ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ، ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻲ ﺩﻭﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ.

13 ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

14 ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

15 ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺣﺮﻑ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ.

16 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ (ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ) ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

17 ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

. 18 ﺣﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

19 ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

20 ﺳﺮﻳﻊ ﺍﺯ ﻛﻮﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ.

21 ﻋﻤﺪﺍً ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

22 ﻋﻤﺪﺍً ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

23 ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻳﺎ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ.

24 ﺣﺴﺎﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﻧﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

25 ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ.

26 ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻭﺩ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

27 ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺫﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

28 ﺟﻨﮓ ﻭ ﺩﻋﻮﺍ (ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ) ﺭﺍﻩ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.

41 ﺗﺮﺳﻮ، ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻳﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

42 ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻨﺪ، ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ.

43 ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻲ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

44 ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ؛ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

45 ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻃﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺷﻜﺎﻳﺖ میکنید (کسی مرا دوست ندارد)

46 ﻏﻤﮕﻴﻦ، ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻳﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

47 ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

معرفی تست کانرز

یکی از مهمترین داشته‌های انسان برای زندگی ایده آل سالم و هدفمند، سلامت روان است که تاثیرات بسیار زیادی روی عملکرد فرد در زندگی دارد.

سلامت روان نه تنها روی بعد روحی بلکه روی بعد جسمانی و حتی معنوی نیز به مرور تاثیرات زیادی می‌گذارد.

پس افرادی که مشکلات روانی دارند، قطعاً شرایط بهبود زندگی و رشد و پیشرفت در مراحل مختلف زندگی برای آنها کمی دشوار است. اختلال نقص توجه و بیش فعالی یا به طور کلی پیش فعالی یکی از اختلالات سلامت روانی است که باعث شکل‌گیری رفتارهای تکانشی و بیش فعالی در افراد می‌شود.

چگونه می‌توان بدون تمرکز و توجه یک کاری را به سرانجام رساند و برای یک هدف مهم جنگید؟ تست کانرز یکی از معتبرترین آزمون‌هایی است که با کمک آن به بررسی اختلال کم توجهی در خود می‌پردازید. هم اکنون برای آشنایی با پرسشنامه کانرز با ما همراه باشید.

تست کانرز چیست؟

اختلال نقض توجه و بیش فعالی در افراد یکی از معضلات بسیار مهمی است که در زندگی آنها مشکلات بسیار زیادی به وجود می‌آورد.

گاهی افراد با اختلال عملکرد اجرایی مواجه می‌شوند که مهمترین علائم آن نقص تمرکز و توجه و همچنین بی‌احتیاطی است. این مشکل روانی تاثیرات منفی بسیار زیادی روی زندگی افراد دارد و معمولاً مبتلایان به این بیماری به دنبال روش‌های افزایش تمرکز برای انجام وظایف خود هستند.

این بیماری به دلیل ژنتیکی و یا حتی محیط ممکن است به وجود بیاید که در صورت مشاهده علائم آن باید به روانپزشک مراجعه کرد.

اگر شما هم چنین علائمی را در خود مشاهده می‌کنید، می‌توانید تست کانرز را انجام دهید. افرادی که در طولانی مدت نمی‌توانند یک موضوع مهم را مدیریت کنند و دچار حواس پرتی می‌شوند آزمون کانرز برای آنها ارائه شده است.

پرش افکار و حواس پرتی در طولانی مدت بدون شک از علائم این بیماری است و چه بسا اینکه به مرور افراد کارهای خود را فراموش می‌کنند و حتی به یاد ندارند که وسایل خود را کجا قرار داده‌اند.

چنین افرادی بهتر است پرسشنامه کانرز را پاسخ داده و به بررسی مشکلات نقص توجه و بیش فعالی در خرد بپردازند.

تست کانرز به عنوان یک روش جدید و پیشرفته، مهم‌ترین آزمون سنجش اختلال نقص توجه و بیش فعالی در افراد است. آزمون کانرز شامل سوالات متداولی می‌شود که به بررسی رفتار مرتبط با علائم نقص توجه در افراد می‌پردازد.

آشنایی با تست یا پرسشنامه کانرز

افرادی که در دنیای روانشناسی فعالیت دارند، به خوبی می‌دانند که تست‌های آنلاین متنوعی برای بررسی حالت‌های مختلف روحی افراد وجود دارد.

تست کانرز یکی از آزمون‌های محبوبی است که در آن به بررسی اختلال نقص توجه و بیش فعالی در افراد می‌پردازد. با کمک این ابزار تحقیقاتی و بالینی شما می‌توانید گزارش دقیقی از مشکلات رفتاری کودکان خود به دست بیاورید.

البته این اختلال گاهی در بزرگسالان نیز دیده می‌شود؛ اما در کودکان ممکن است شرایط بدتری را به وجود بیاورد. برای تشخیص این بیماری آزمایشات بسیار زیادی زیر نظر روانپزشک انجام می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها آزمون کانرز است که در راستای تشخیص این بیماری به پزشکان کمک می‌کند.

این آزمون در نسخه‌های مختلفی ارائه می‌شود که معمولاً نسخه مناسب آن برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال شامل ۴۸ سوال می‌شود.

در این آزمون خانواده‌ها به رفتارهای شش ماه گذشته کودکان خود می‌پردازند و بر اساس این رفتارها به پرسشنامه کانرز پاسخ می‌دهند.

پرسشنامه مناسب کودکان کانرز با نام آزمون کانرز والدین ۴۸ سوالی شهرت دارد که به راحتی از طریق سایت‌های روانشناسی معتبر همچون سایت نوین مشاوره می‌توانید به این آزمون دسترسی پیدا کنید.

ارزیابی تست کانرز چگونه انجام می شود؟

شاید برای شما هم جای سوال باشد که تست کانرز را چگونه باید انجام داد تا نتایج دقیقی به دست بیاید. آزمون کانرز یک پرسشنامه‌ای است که سوالات آن را روانشناسان با در نظر قرار دادن شرایط بیمار طراحی کرده‌اند.

پرسشنامه کانرز در رابطه با تکالیف مدرسه، زندگی اجتماعی، رفتار و حتی کار افراد سوالاتی را ارائه می‌دهد.

شما از طریق سایت‌های معتبر به پرسشنامه کانرز دسترسی پیدا می‌کنید، در نتیجه باید به سراغ سوالات مختلف این پرسشنامه بروید.

با در نظر قرار دادن رفتارهای کودکان خود و حتی بزرگسالان طی ماه‌های اخیر و به ویژه ۶ ماه اخیر باید به درستی به سوالات پرسشنامه کانرز پاسخ داده شود. اهمیت صحیح بودن پاسخ سوالات برای صحیح بودن نتیجه نهایی پرسشنامه کانرز است که برای معالجه این بیمار نقش مهمی دارد.

بر اساس پاسخ سوالات پزشک تشخیص می‌دهد که افراد با کدام یک از علائم اختلال نقص توجه مواجه هستند و این بیماری در آنها تا چه حدی جدی بوده است.

بر اساس این ارزیابی نیز پزشک متوجه می‌شود که علائم این بیماری تا چه حد روی زندگی شخصی، روابط اجتماعی، تحصیل  حتی شغل افراد می‌تواند تاثیرگذار باشد.

تفسیر تست کانرز

آزمون کانرز یک تست کامل و صحیح است که به بررسی رفتارهای شش ماه اخیر کودکان می‌پردازد. تست کانرز را باید والدین تکمیل کنند و بهترین تست برای تشخیص نقص توجه در کودکان خواهد بود. پرسشنامه کانرز به بررسی بیش فعالی در کودکان می‌پردازد و اثربخشی درمان را نیز شخیص می‌دهد.

علی رغم اینکه با کمک این آزمون دقیق به وجود اختلال نقص توجه در کودکان پی می‌برید، حتی می‌توانید به اثربخشی درمان در آنها نیز بپردازید.

برخی افراد مبتلا به اختلال نقض توجه برای درمان باید دارو مصرف کنند و بسیاری تیز در درمان شرکت کند حضور خواهند داشت. با بررسی مجدد این تست پزشک تشخیص می‌دهد که آیا این درمان می‌تواند باعث کاهش علائم و در نتیجه بهبود عملکرد کلی این بیماری در افراد شود یا نه!.

مراحل پرسشنامه نقص‌توجه و بیش‌فعالی کانرز

آزمون کانرز نه تنها برای تشخیص نقص توجه و بیش فعالیت بلکه روانشناسان با کمک آن به مشکلات پریشانی، عاطفی، افسردگی، نارساخانی و اختلالات عاطفی در افراد نیز می‌پردازند.

مراحل مختلف پرسشنامه کانرز شامل سوالاتی است که هر یک از آنها در رابطه با حالات و رفتارهای مختلف افراد طی شش ماه گذشته است. مرحله اول تست کانرز شامل مرحله وارد شدن به حساب کاربری می‌شود و در نتیجه شما باید به لیست سوالات دسترسی پیدا کنید.

این سوالات به ترتیب و بر اساس معیارهای مختلفی ارائه شده‌اند که بد نیست شما نیز به ترتیب به تک تک این سوالات پاسخ دهید.

نتایج پرسشنامه کانرز یا نقض توجه به پزشکان کمک می‌کند تا به بررسی اختلالات نقص توجه در افراد بپردازند و با در نظر قرار دادن میزان نمره دریافتی و شدت آن، درمان مناسبی را برای کودکان در نظر بگیرند.

چرا ارزیابی پرسش نامه کانرز بسیار مهم است؟

آزمون کانرز نیز همانند صدها آزمون روانشناسی مختلف جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد؛ چرا که این آزمون به تشخیص اختلال نقص توجه و بیش فعالی در افراد می‌پردازد.

با کمک این آزمون متصصین و حتی والدین بررسی می‌کنند که کودکان آنها در چه مرحله‌ای از این بیماری قرار گرفته‌اند. شاید مهم‌ترین دلیل استفاده از تست کانرز بررسی شرایط مختلف بیمار در طول درمان است.

از طریق پرسشنامه کانرز نظارت کاملی بر اثربخشی درمان این بیماری در طول زمان خواهید داشت. در واقع به تجزیه و تحلیل دقیق علائم و رفتار مربوط با بیش فعالی کودکان خواهید پرداخت.

متخصصین مراقبت‌های بهداشتی می‌توانند به راحتی از روی این بیماری به شدت و حتی تاثیرات بیش فعالی بر عملکرد روزانه کودکان بپردازند.

مزایای تست کانرز

آزمون کانرز به عنوان یکی از محبوب‌ترین آزمون‌های روانشناسی برای بررسی اختلال نقص توجه در افراد شناخته می‌شود. این آزمون هم اکنون محبوبیت بسیار زیادی دارد؛ چرا که به بررسی چندین مسئله می‌پردازد.

تشخیص

اولین و مهم‌ترین ویژگی تست کانرز تشخیص بیماری بیش فعالی یا نقص توجه در افراد است که از روی علائم مربوط به این بیماری و انجام تست می‌توان متوجه آن شد.

درمان

از مزایای دیگر پرسشنامه کانرز درمان فردی است که پس از تشخیص، پزشک درمان مورد نظر را تجویز می‌کند.

نظارت

با کمک این تست نظارت دقیقی به درمان بیماران خواهید داشت که بر اساس این تست درصد تاثیرگذاری روش درمان نیز به راحتی مشخص می‌شود.

ارتباط بهتر

از ویژگی‌های مهم آزمون کانرز برقراری ارتباطی موثر و مفید بین پزشکان، والدین و حتی معلمان است که بر اساس این آزمون یک معیار استاندارد از رفتار مرتبط با بیش فعالی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

چطور باید از پرسشنامه کمبود توجه کانرز استفاده کرد؟

آزمون کانرز شامل یک تست آنلاین است که تمامی افراد می‌توانند از طریق گوشی هوشمند یا سیستم به راحتی به آن دسترسی پیدا کنند.

گاهی این آزمون توسط روانشناسان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد که شامل سوالات مختلفی است که به سبک زندگی و رفتارهای مختلف افراد می‌پردازد. تست کانرز سوالاتی ارائه می‌دهد که باید به آنها پاسخ صحیحی بدهید تا متوجه علائم این بیماری در کودکان خود شوید.

شما می‌توانید از طریق سایت‌های مشاوره آنلاین همچون سایت نوین مشاوره به پرسشنامه کانرز دسترسی پیدا کنید.

زمانی که وارد حساب کاربری خود در سایت‌های معتبر شدید به قسمت نمونه پرسشنامه‌ها بروید. در این قسمت آزمون‌های بسیار زیادی همچون تست کانرز وجود دارد که شما می‌توانید از بین تمامی آنها پرسشنامه کانرز را انتخاب کرده و آن را به حساب کاربری خود بی‌افزایید.

اکنون نوبت آن است تا با تمرکز و دقت زیاد و در نظر قرار دادن شرایط کودکان خود به راحتی به سوالات موجود در پرسشنامه پاسخ دهید.

نمره‌گذاری پرسشنامه کمبود توجه کانرز

یکی از مهمترین مراحل آزمون کانرز مرحله نمره گذاری آن است که بر اساس پاسخ سوالات کاربران صورت می‌گیرد. پرسشنامه کانرز بیشتر برای کودکان ۶ تا ۱۲ ساله در نظر گرفته شده است که باید ۴۸ سوال را در آن پاسخ دهید.

هر یک از این سوالات بین ۱ تا ۵ نمره امتیاز دارند که با بررسی پاسخ کاربران این امتیاز دهی کامل می‌شود.

امتیاز این آزمون بین ۴۸ تا ۲۴۰ در نظر گرفته شده است که نتیجه نهایی را امتیاز نهایی مشخص می‌کند. افرادی که پس از انجام آزمون کانرز رتبه آنها زیر ۶۲ است در حالت نرمال قرار دارند.

در صورتی که این امتیاز بیشتر باشد، پس درصد بیش فعالی کودکان نیز بیشتر بوده و بالاترین امتیاز به معنی مبتلا بودن کودکان به اختلال نقص توجه و بیش فعالی خواهد بود.

مهم‌ترین سوالات پرسشنامه نقض توجه کانرز چیست؟

پزشک متخصص یا روانشناسان برای تشخیص اختلال نقص توجه و بیش فعالی در افراد سوالات متداولی را ارائه می‌دهند. سوالات پرسشنامه کانرز با در نظر قرار دادن شرایط متفاوت و ارزیابی جهات مختلف تعیین شده‌اند که پزشک با بررسی پاسخ این سوالات میتواند به بررسی مشکل در افراد بپردازد.

این سوالات در آزمون کانرز وجود دارند که طی مرحله تست کانرز شما کاربران عزیز باید دقیقاً به این سوالات پاسخ صحیح بدهید. سوالات این پرسشنامه بسیار زیاد است؛ اما اگر بخواهیم به صورت کلی به حیطه‌های مورد بررسی این آزمون اشاره کنیم، می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • سوالاتی در رابطه با مشکلات درس ریاضی یا زبان

 

  • مشکلاتی در توجه و تمرکز

 

  • مشکلات مربوط به بیش فعالی

 

  • رابطه حفظ دوستانه و عاطفی

 

  • سبک خوردن و خوابیدن یا مشکلات آنها

 

  • تکانشگری در افراد

 

  • خلق و خوی افراد و بررسی بد اخلاقی در آنها

 

  • ترس بسیار زیاد به ویژه ترس از دست دادن عزیزان

 

  • اجبار

   سخن نهایی

   سلامت روان برای تمرکز بیشتر در زندگی، پیشبرد اهداف و به طور کلی برای بهتر شدن رفتارهای روزمرگی اهمیت بسیار زیادی دارد.

   گاهی بسیاری از افراد به دلایل مختلفی با بیماری‌های روانی مواجه می‌شوند که نه تنها سلامت روان؛ بلکه سلامت جسم آنها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

   اختلال کم توجهی یا نقص توجه یکی از مهمترین مشکلاتی است که امروزه در بسیاری از افراد به ویژه بزرگسالان و همچنین کودکان دیده می‌شود. بدون داشتن توجه و تمرکز هیچ شخصی قادر به انجام فعالیت‌های روزمره خود نیست و چه بسا اینکه نمی‌تواند حتی تصمیمات درستی بگیرد.

   لازمه انجام هر فرآیندی و به ویژه گرفتن تصمیمات درست، داشتن تمرکز و توجه در افراد است که در غیر این صورت با مشکل بیش فعالی و تکانشگری مواجه هستند.

   تست کانرز نیز به عنوان یک آزمون معتبر به بررسی توجه و تمرکز در افراد می‌پردازد و با کمک این پرسشنامه به درصد اختلال نقص توجه و بیش فعالی در خود پی می‌برید.

   سوالات متداول

 

1. تست کانرز توسط چه کسی ارائه شد؟

آزمون کانرز به عنوان یک روش ارزیابی کاربردی در سال ۱۹۶۰ توسط دکتر سی کیث کانررز ارائه شد.

2. نتیجه پرسشنامه کانرز چگونه مشخص می‌شود؟

آزمون کانرز شامل سوالات مختلفی است که تعداد سوالات برای بزرگسالان و کودکان متفاوت خواهد بود. معمولا خانواده‌ها به این سوالات پاسخ صحیح می‌دهند و در نتیجه با جمع آوری امتیاز سوالات، نتیجه نهایی مشخص می‌شود.

3. آیا می‌توان به نتیجه نهایی تست کانرز اطمینان داشت؟

بله، تست کانرز یک آزمون معتبر و شناخته شده‌ای است که اعتبار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

من با این قوانین موافقم.