فوریه 27, 2020
مهارت های پیش از ازدواج

مهارت های پیش از ازدواج و ضرورت آموزش مهارت ها

چرا مهارت های پیش از ازدواج را آموزش ببینیم؟ ازدواج ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت زﻧﺪﮔﻲاست . اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ باید زﻣﺎﻧﻲ گرفته شود که اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ کافی […]
مارس 4, 2020

مهارت های زندگی چیست؟چه تاثیری بر زندگی ما دارد؟

تعاریف گوناگونی از مهارت های زندگی ارائه شده است. سازمان بهداشت جهانی، مهارت های زندگی را چنین تعریف می‌کند: مهارت های زندگی مجموعه‌ای از توانمندیهایست که […]
دریافت نوبت
Call Now Button